Organizacja

1. Godziny pracy przedszkola - Placówka jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 6.30 do 17.30​

2. Pory posiłków

 • 9.00-9.20 śniadanie
 • 11.45-12.15 obiad
 • 14.10-14.30 podwieczorek
 • 16.50 drugi podwieczorek

 

3. Plan konsultacji indywidualnych z rodzicami w poszczególnych grupach na rok szkolny 2023/2024.

Dyrektor ds. pedagogicznych mgr Alina Sołek – Bargiel zaprasza:

Od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00

Grupa najmłodsza Pszczółki:                            

Wychowawca: Potempa Paulina - poniedziałek 13.15                                               

Grupa młodsza Leśne Ludki:                                 

Nauczyciele: Moskała Weronika  - środa 13.00         

Grupa średnia Jeżyki:

Nauczyciel: Szczurek Małgorzata- wtorekl 12.30                               

Grupa starsza Tygryski:

Nauczyciel: mgr Edyta Kucak - czwartek 8.30                                    

W powyższych godzinach nauczyciele udzielają indywidualnych konsultacji rodzicom. Odnotowują krótki zapis rozmowy w kartach  współpracy z rodzicami.

4. Rytm dnia 

Rytm dnia w Przedszkolu Niepublicznym Bajkowe Ranczo

730 – 800 Organizowanie fachowej opieki pedagogicznej:

 • Adaptacja dzieci w grupie.
 • Rozwijanie zdolności twórczych.
 • Wspieranie indywidualnych zainteresowań.
 • Doskonalenie umiejętności samoobsługowych.
 • Organizowanie gier i zabaw edukacyjnych.

800 – 1300 Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

8.00 – 8.30 Zabawy dowolne.

8.30-8.40 Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka.

8.40-8.50 Czynności porządkowe.

8.50-8.55 Zabawa ruchowa.

8.55-9.00 Czynności higieniczne przed śniadaniem.

9.00 – 9.20 Śniadanie.

9.20-9.30 Szczotkowanie zębów.

9.30-10.00 Zajęcia dydaktyczne.

10.00- 10.25 Zabawy dowolne.

10.25-10.35 Organizacja wyjścia na wolne powietrze.

10.35-11.35 Pobyt na wolnym powietrzu.

11.35-11.45 Czynności higieniczne.

11.45-12.15 Obiad.

12.15-14.00 Organizacja wypoczynku

14.00-14.15 Podwieczorek

14.15 – 15.00 Organizowanie fachowej opieki pedagogicznej:

 • Zabawy relaksacyjno-wyciszające.
 • Rozwijanie zdolności twórczych.
 • Wspieranie indywidualnych zainteresowań.
 • Doskonalenie umiejętności samoobsługowych.
 • Organizowanie imprez okolicznościowych.

15.00 Zabawy dowolne.

5.  Zasady opłat za przedszkole: 

 • Usługi świadczone przez Przedszkole są płatne.
 • Miesięczna opłata stała za świadczone przez Przedszkole usługi wynosi 650 zł (słownie: sześćset pięćdziesiat zł.) - czesne.
 • Miesięczna opłata  za świadczone przez Klub Malucha usługi wynosi 1 000zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
 • Opłata za żywienie dzienne /śniadanie, obiad, podwieczorek/ wynosi 12 zł.
 • Termin płatności czesnego za usługi świadczone przez Przedszkole i Klub upływa 10 dnia każdego miesiąca. Datą spełnienia świadczenia pieniężnego jest data wpływu kwoty czesnego na rachunek bankowy przedszkola.
 • Rodzic zobowiązuje się dokonywać wpłat z tytułu czesnego i wyżywienia na niżej podane konto Przedszkola: BS Oddział w Suchej Beskidzkiej  nr 17 8128 0005 0061 6012 2000  0010.  Dokonując opłaty należy podać jako tytuł imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który uiszczana jest opłata.
 • W przypadku wpłat po wyznaczonym terminie Przedszkole do następnej opłaty doliczy 20 zł.
 • W przypadku nieobecności dziecka odliczana jest stawka żywieniowa w wysokości 12 zł dziennie,  w kolejnym miesiącu.
 • Za każdą kolejną rozpoczętą godzinę pozostawania dziecka w Przedszkolu, Przedszkole może pobrać dodatkową opłatę w wysokości 20 zł.

 

Dokumenty do pobrania

 1. Statut
 2. Koncepcja Pracy
 3. Procedury bezpieczeństwa
 4.  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ROZDZIAŁ I

   

  Postanowienia ogólne

  Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania klubu malucha, którego pełna nazwa brzmi: Klub Malucha  „Bajkowe Ranczo” Sławomir Klimasara i Marta Klimasara s.c.

  Siedziba placówki mieści się pod adresem : 34-200 Sucha Beskidzka ul. Batalionów Chłopskich 11

       tel: 781 744 864

       NIP: 552-16-86-362, Regon: 120954880 - 00020

       e-mail: p.n.bajkowe_ranczo@interia.pl

  Organem prowadzącym jest Sławomir Klimasara i Marta Klimasara Spółka Cywilna.

  Całość  pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej organizuje Dyrektor ds. pedagogicznych we współpracy z organem prowadzącym.

  Organem sprawującym nadzór nad placówką jest Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka.

  Klub dziecięcy działa na podstawie:

   

  Ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 157 ze zm.)

  Ustawy z 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy /DzU 2014, poz. 152 /;

  Ustawy z 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny /DzU 2016, poz. 380/;

  Ustawy o działalności leczniczej z dn. 15.04.2011 /DzU z 2015 poz.618 z póź. zm./;

  Procedur bezpieczeństwa;

  Wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka.

   Regulaminu organizacyjnego;

   Niniejszego dokumentu.

   

   

   

   

   

   

  ROZDZIAŁ II

  Organizacja klubu dziecięcego

   

  1. Klub malucha funkcjonuje 12 miesięcy w roku tj. od 1 stycznia do 31 grudnia.

  2. Placówka pracuje w godzinach od 6:30 do 17:30 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

  3.  Placówka jest nieczynna w dni ustawowo wolne od pracy.

  4. Dyrektor placówki może ustalić inne dni wolne, terminy przerw w pracy klubu malucha podawane będą do wiadomości rodziców do 10 grudnia na cały następny rok kalendarzowy, ewentualne przerwy nie zwalniają rodziców od opłaty czesnego za cały miesiąc.

  5.  Nabór do klubu malucha odbywa się przez cały rok.

  6. Warunkiem zapisania dziecka do placówki jest wypełnienie przez rodzica lub

  opiekuna prawnego „Karty zgłoszeniowej" .

  7. W przypadku, gdy liczba kandydatów do klubu dziecięcego przekracza liczbę

  miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

  8. Czesne płatne jest przez 12 miesięcy w roku, bez zwrotu kosztów za czas choroby bądź urlopowania dziecka.

  9. Czesne oraz opłata za wyżywienie pobierane są z góry, do 10 dnia każdego

  miesiąca.

  10. Opłata za pobyt dziecka w placówce, składa się z trzech części:

  opłaty stałej – czesnego, w ramach której placówka zapewnia  zajęcia dodatkowe oraz środki higieniczne

  opłaty za wyżywienie – śniadanie, obiad dwu daniowy na zasadzie cateringu oraz podwieczorek

  zwrot stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności dziecka następuje w następnym miesiącu.

   

  11. Ilość miejsc w klubie malucha wynosi 15.

  12. Placówka przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat a w szczególnie

  uzasadnionych przypadkach do 4 lat (Dz.U. 2016 poz.157)

  13. W klubie dziecięcym opieka sprawowana nad dziećmi przez opiekuna odbywa się do pięciu godzin dziennie względem każdego dziecka.

  14. Klub dziecięcy może zapewnić swoim wychowankom odpoczynek w postaci

  leżakowania jeżeli zajdzie taka potrzeba lub na życzenie większości rodziców.

  15. Dyrektor placówki może dokonać skreślenia dziecka z listy wychowanków, gdy:

  1) rodzice systematycznie zalegają z opłatami za pobyt dziecka w placówce

  (mimo wcześniejszych wezwań rodziców do uregulowania należności                         w wyznaczonym terminie), nie zwalnia to jednak rodziców z obowiązku

  uregulowania zobowiązań na rzecz klubu malucha,

  2) dziecko w sposób nieusprawiedliwiony nie uczęszcza do placówki dłużej niż

  dwa miesiące,

  3) dziecko nagminnie nie przestrzega obowiązków zawartych w punkcie

  "Obowiązki wychowanków",

  4) informacje podane w formularzu zgłoszeniowym dziecka są niezgodne

  z prawdą.

  16. Rodzic może odwołać się od decyzji dyrektora, w terminie 14 dni od wydania decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków  Klubu Malucha  „Bajkowe Ranczo".

   

  ROZDZIAŁ III

  Działalność opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjna

   

  1. W klubie dziecięcym jest sprawowana opieka nad dzieckiem:

  1) w warunkach bytowych zbliżonych do środowiska domowego z zapewnieniem dziecku odpowiedniej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,

  2) poprzez prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych

  uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy do wieku dziecka,

  2. Zajęcia odbywają się przy udziale całej grupy dzieci, w małych grupach oraz

  indywidualnie jeżeli zajdzie taka potrzeba.

  3. Dziećmi opiekuje się nauczyciel - opiekun, który może być wspierany             w swojej pracy przez drugiego opiekuna lub osobę do pomocy/wolontariusza, a także przez praktykantów, stażystów.

  4. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora placówki, uwzględnia on

  wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do potrzeb dzieci oraz

  oczekiwań rodziców.

  5.  Placówka zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki dla wszystkich osób w niej przebywających.

  6. Wychowankowie winni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice w terminie uzgodnionym przez dyrektora.

  7. Obowiązkiem opiekuna jest znajomość i przestrzeganie przepisów  BHP, P.POŻ., przepisów ruchu drogowego.

  8. Wycieczki i spacery poza teren placówki powinny odbywać się przy udziale

  wymaganej prawnie liczbie opiekunów.

   

   

   

  ROZDZIAŁ IV

  Cele i zadania klubu malucha

   

  Do głównych zadań klubu malucha należą:

  wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego dziecka,

  sprawowanie opieki nad wychowankami i zapewnienie im bezpiecznych warunków pobytu w placówce,

  umożliwienie dzieciom uczestnictwa w zajęciach wspomagających,

  współdziałanie z rodzicami wychowanków w zakresie niezbędnym dla rozwoju dzieci,

  przygotowanie dzieci do pobytu w przedszkolu.

   

  Realizując powyższe zadania placówka:

  rozpoznaje i uwzględnia indywidualne potrzeby dzieci, troszczy się                  o zapewnienie im równych szans, umacnia wiarę we własne siły                           i możliwości osiąganie sukcesów,

   zapewnia opiekę i wspiera rozwój dziecka w przychylnym, bezpiecznym              i zdrowym otoczeniu,

  stwarza  sytuacje rozwijające samodzielność dziecka oraz jego odpowiedzialność za siebie i za najbliższe otoczenie,

   rozbudza wrażliwość moralną oraz zapoznaje z powszechnie panującymi zasadami i normami obyczajowymi,

   kształtuje zdolności spostrzegania, umożliwia rozumienie zjawisk

   zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym,

  społecznym, kulturowym i technicznym,

  wzmacnia ciekawość poznawczą, pobudza do aktywności twórczej                                        i badawczej oraz wyrażania własnych myśli i odczuć,

  rozwija wrażliwość  estetyczną i higieniczną, zapewnia warunki do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,

  tworzy warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego

  postępowania oraz zachowań prozdrowotnych,

  uczy samodzielności szczególnie podczas posiłków i korzystania z toalety.

   

  Klub Malucha zapewnia każdemu dziecku:

  bezpośrednią i stałą opiekę w czasie pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć poza jej terenem,

  wspomaganie rozwoju zgodnie z jego wrodzonym potencjałem oraz uwzględnieniem warunków społeczno-kulturowych i przyrodniczych,

  współdziałanie z jego rodziną i wspomaganie jej w działaniach wychowawczych,

  pomoc psychologiczno-pedagogiczną lub inną specjalistyczną,

  przygotowanie do pójścia do przedszkola,

  warunki BHP i P.POŻ. przewidziane odrębnymi przepisami.

  Placówka funkcjonuje w atmosferze akceptacji każdego dziecka, zabiega                   o to, by osiągnęło  pełny i harmonijny rozwój.

  Placówka realizuje zadania z uwzględnieniem warunków lokalnych, ekonomicznych, technicznych i administracyjnych określonych w odrębnych przepisach.

   

  Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie pobytu                            w placówce:

   

   Dzieci przebywające w placówce są pod opieką opiekuna i/lub dyrektora,

  który również jest opiekunem w placówce.

   Na jednego opiekuna przypada nie więcej niż 8 dzieci, a w przypadku gdy            w grupie jest dziecko niepełnosprawne 5 dzieci.

   Dzieci uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w placówce znajdują się pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć.

  Opiekun jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu

  dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod

  względem fizycznym, jak i psychicznym.

   Każdorazowo opiekun kontroluje miejsce przebywania dzieci (sala zajęć,

  szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i pozostałe przedmioty.

  Opiekun, który chce opuścić grupę dzieci wyznacza innego pracownika klubu malucha na zastępstwo na czas swojej nieobecności.

   Opiekun może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni

  w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi dziećmi.

   Obowiązkiem opiekuna jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku

  w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna oraz powiadomienie Dyrektora

  i rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących

  symptomach (np. podwyższona temperatura).

   W przypadku choroby dziecka opiekun nie zapewnia opieki nad dzieckiem,

  jeżeli choroba została stwierdzona w trakcie przebywania dziecka w placówce,

  rodzice zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka, nie dotyczy to

  przypadków alergii potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim.

   W przypadkach nagłych wszystkie działania pracowników klubu malucha bez względu na zakres ich czynności służbowych, w pierwszej kolejności

  skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

   W placówce nie mogą być podawane żadne leki ani nie mogą być stosowane

  wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie, poza udzielaniem pomocy                  w nagłych wypadkach.

   

   

  ROZDZIAŁ V

  Prawa i obowiązki

  1. Wychowankowie placówki mają obowiązek:

  1) traktowania z szacunkiem, życzliwością i sympatią wszystkich osób, zarówno

  rówieśników jak i dorosłych,

  2) sprzątania po sobie zabawek i odkładania ich na miejsce (dotyczy dzieci

  powyżej 2 roku życia),

  3) szanowania zabawek, sprzętów oraz otoczenia placówki,

  4) przestrzeganie zasad higieny i bezpieczeństwa.

   

  2. Prawa dzieci uczęszczających do Klubu Malucha:

  prawidłowo zorganizowanego procesu opiekuńczo wychowawczego

  zgodnie z zasadami higieny,

   szacunku do wszystkich jego potrzeb, przychylnego podmiotowego

  traktowania,

   ochrony przed wszystkimi wyrazami przemocy fizycznej i psychicznej,

   poszanowania jego godności osobistej,

   poszanowania własności, opieki i ochrony,

  partnerskiej-przyjacielskiej rozmowy na każdy temat,

   akceptacji i tolerancji jego osoby.

   

  3. Do obowiązków rodziców dziecka należy:

  przestrzeganie Statutu Klubu Malucha „Bajkowe Ranczo",

  respektowania ustaleń Dyrektora placówki,

  poszanowanie godności dziecka,

  wzmacnianie wysiłków placówki skierowany na wszechstronny rozwój

  każdego wychowanka,

  przyprowadzanie do placówki dziecka zdrowego,

  przyprowadzanie i odbieranie dziecka z placówki osobiście lub przez

  upoważnioną osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo, pisemne

        upoważnienie zamieszczone jest w Karcie Zgłoszenia Dziecka,

  rodzice przyjmują pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę,

  terminowe opłacanie należności za pobyt i wyżywienie dziecka w placówce,

  informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w placówce, niezwłoczne powiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

   

  4. Rodzice mają prawo do:

  zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z planów pracy w danym miesiącu, które umieszczone są na tablicy ogłoszeń (dotyczy dzieci powyżej 2 roku życia),

  uzyskiwania na bieżąco kompletnej informacji na temat swojego dziecka,

  uzyskiwania porad i wskazówek od opiekuna w rozpoznawaniu przyczyn,

  trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy i wsparcia,

  wyrażania i przekazywania opiekunom oraz dyrektorowi placówki wniosków z obserwacji dokonanych na terenie klubu malucha.

   

  5. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy

  wychowawcze organizowane są w placówce co najmniej 1 raz w roku lub częściej, na wniosek rodziców lub opiekunów.

  6. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są współpracować ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

   

  ROZDZIAŁ VI

  Opiekunowie i inni pracownicy placówki

  1. W placówce zatrudnieni są opiekunowie posiadający wykształcenie                        i doświadczenie wymagane do pracy na stanowiskach opiekuna w klubie

  dziecięcym.

  2. Opiekun prowadzi pracę opiekuńczo-wychowawczą i edukacyjną zgodnie

  z obowiązującymi programami.

  3. Opiekun odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

  4. Na jednego opiekuna przypada  ośmioro dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne, dziecko wymagające szczególnej opieki max. nad pięciorgiem dzieci. (Dz.U. 2016 poz. 157 Art.15)

  5. Do zakresu zadań opiekuna należy:

  planowanie i prowadzenie pracy opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej

  zgodnie z obowiązującym programem oraz ponoszenia odpowiedzialności za jej jakość,

  wspomaganie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności

  i zainteresowań,

  stosowania kreatywnych i nowoczesnych metod pracy i wychowania,

  odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas ich

  pobytu w placówce i poza jej terenem w czasie wycieczek i spacerów itp.,

  współdziałanie ze specjalistami oferującymi kompetentną pomoc

  psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,

  dbałość o warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy naukowych oraz

  dbałość o estetykę pomieszczeń,

  współpracowanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach

  wychowania i edukacji dzieci oraz przekazywania informacji dotyczących

  dziecka, jego zachowania i rozwoju,

  realizacja zaleceń Dyrektora placówki i osób kontrolujących.

  6. Opiekun otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków

  i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:

  a) rozpoznania i ustalenia potrzeb rozwojowych danego dziecka,

  b) uzgodnienia form pracy w działaniach wychowawczych wobec dziecka,

  c) włączenie ich w życie placówki.

  7. Opiekun ma prawo do:

  a) szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i dzieci,

  b) wolności głoszenia własnych poglądów, nienaruszających godności innych

  ludzi,

  c) swobody wyboru metod pracy z dziećmi,

  e) jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy,

  f) stałego rozwoju i wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego,

  g) wynagrodzenia za swoją pracę i urlopu wypoczynkowego.

   

  ROZDZIAŁ VII

  Finansowanie

  1. Działalność placówki finansowana jest przez:

  a) rodziców w formie czesnego za pobyt dziecka w placówce,

  b) dotacji miasta

  c) darowizny oraz inne środki zewnętrzne.

   

  ROZDZIAŁ VIII

  Postanowienia końcowe

   

  1. Statut Niepublicznego Klubu Malucha „Bajkowe Ranczo" obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności tejże placówki: opiekunów, rodziców i pracowników obsługi.

  2. Dyrektor przedszkola może dokonywać zmian w statucie w związku

  z potrzebami organizacyjnymi lub zmianą przepisów prawa.

  3. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych zostanie on wywieszony na gazetce dyrektora w hollu budynku.

  4. Statut Klubu Malucha „Bajkowe Ranczo" wchodzi w życie z dn.:    30.09.2016 r.

   

Rekrutacja

PRZEDSZKOLE  NIEPUBLICZNE i KLUB MALUCHA „BAJKOWE  RANCZO” OGŁASZA ZAPISY DZIECI OD 1- 6 roku życia  NA ROK SZKOLNY 2024/2025.

Karty zgłoszeń należy pobrać i wypełnione złożyć w siedzibie przedszkola przy ulicy Batalionów Chłopskich 11 w dniach od 25 marca do 26 kwietnia br.

Oferta Przedszkola i Klubu Malucha „Bajkowe Ranczo”

Oddział dla dzieci w wieku od 1r.ż.  do 2,5 lat.

Koszt – 1000 zł. czesne, środki higieny. + koszt wyżywienia 12 zł. dziennie

Oddział dla dzieci w wieku przedszkolnym /od 2,5 do 6 lat/.

Koszt – 650 zł. czesne + koszty wyżywienia 12

 zł. dziennie.

Czesne obejmuje:

 • profesjonalną opiekę wychowawczo – dydaktyczną w godzinach od 6.30 do 17.30
 • atrakcyjne formy zajęć i zabaw /metody Orff, Labam, Sherbone, Bogdanowicz, Batii Strauss,  Klanza i inne/
 • spotkania z ciekawymi ludźmi
 • zajęcia otwarte
 • interesująca oferta edukacyjna – j. angielski, rytmika, dogoterapia, religia, zajęcia artystyczne: plastyczne, muzyczne i techniczne, akademie małego odkrywcy,
 • teatrzyki, lekcje muzealne,
 • atrakcyjne wycieczki i wyjazdy
 • liczne imprezy integracyjne i uroczystości
 • możliwość podjęcia terapii logopedycznej.

Pliki do pobrania: 

 

ZADAJ NAM PYTANIE!

Masz pytania, potrzebujesz informacji ?
Skontaktuj się z nami w szybki sposób za pomocą formularza!


 


COPYRIGHT: bajkoweranczo.pl